dot
Cement Pots and Terrazzo
Waterfeature
กระถางเซรามิค article

 

 
 
 

No.001

 

 เซรามิค ทรงสูง (ตัน)

กว้าง x สูง (cm)

 

No.002

 

 เซรามิค ทรงเหลี่ยม (ไม่รวมจาน)

กว้าง x สูง (cm) 

 

No.003

 

 กระถางเซรามิค มาเลเซีย

กว้าง x สูง (cm) 

     

No.004

 

 กระถางเซรามิค ทรงสูง ลายหยัก

กว้าง x สูง (cm)

 

 

 

No.004

 

 กระถางเซรามิค ทรงสูง ลายหยัก

กว้าง x สูง (cm)

 

 

 

No.004

 

 กระถางเซรามิค ทรงสูง ลายหยัก

กว้าง x สูง (cm)

 

 

No.004

 

 กระถางเซรามิค ทรงสูง ลายหยัก

กว้าง x สูง (cm)

 

 

 

No.005

 

 กระถางเซรามิค พร้อมฐาน

กว้าง x สูง (cm)

 

No.004

 

 กระถางเซรามิค ทรงสูง ลายหยัก

กว้าง x สูง (cm)

 

 

 

No.004

 

 กระถางเซรามิค ทรงสูง ลายหยัก

กว้าง x สูง (cm)

 

 

 

No.004

 

 กระถางเซรามิค ทรงสูง ลายหยัก

กว้าง x สูง (cm)

38x43 (2,000฿)

 

 

No.006

 

 กระถางเซรามิค พร้อมจาน

กว้าง x สูง (cm)

 

 

 

 

No.004

 

 กระถางเซรามิค ทรงสูง ลายหยัก

กว้าง x สูง (cm)

 

 

 

No.004

 

 กระถางเซรามิค ทรงสูง ลายหยัก

กว้าง x สูง (cm)

 

 

 

No.004

 

 กระถางเซรามิค ทรงสูง ลายหยัก

กว้าง x สูง (cm)

38x43 (2,000฿)

 

 
กระถาง

กระถางคอนกรีต กระถางปูน article
กระถางทรายล้าง article
กระถางเคลือบดำ article
กระถางมังกร โอ่งมังกร article
กระถางหินทราย article
กระถางดินเผาทำสีไสตล์โบราณ article
กระถางบอนไซ ชวนชม
กระถางดินเผาCopyright © 2017 All Rights Reserved.